Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Didactica matematicii şi explorării mediului pentru clasa I

actualizarea competenţelor profesionale pentru cadrele didactice din învăţămantul primar

Criterii de selecție

Grupul țintă al proiectului „Didactica matematicii și explorării mediului pentru clasa I - actualizarea competențelor profesionale pentru cadrele didactice din învățământul primar” este format din 1620 de persoane din învățământul primar, după cum urmează:

 Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6)

1500

Tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică

120

           

Profilul cursantului va fi definit prin criteriile de selecţie următoare:

 • să fie cetățean român
 • să facă parte din personalul didactic din învățământul primar în anul școlar 2014-2015;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să fie interesat de utilizarea noilor metode interactive de predare-învățare;
 • să fie interesat de metodele noi de predare a matematicii şi explorării mediului;
 • să aibă spirit de iniţiativă;

           Proiectul contribuie la promovarea egalităţii de şanse şi asigură tratament egal şi non-discriminatoriu. În determinarea grupului ţintă al proiectului, precum şi în elaborarea şi implementarea proiectului, se promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea socială. 

            La constituirea grupului ţintă nu se va face nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

                     Persoanele interesate îşi pot manifesta interesul de a urma programul de formare, anterior menţionat, prin completarea unui formular online de pre-înscriere care va fi postat pe portalul proiectului la secțiunea „Înscriere cursuri”.

                   Dosarul personal va fi încărcat pe portalul proiectului și va fi verificat de echipa de proiect. Selecția și distribuirea în grupe se va face doar după ce dosarul personal al candidatului va fi complet și va îndeplini criteriile de selecție enumerate mai sus, în limita locurilor disponibile, urmărindu-se respectarea indicatorilor proiectului:

 • Cel puţin 810 cadre didactice - femei
 • Cel puţin 300 de cadre didactice din mediul rural
 • Cel puţin 120 de cadre didactice debutante în carieră, sub 35 de ani, dintre care cel puțin 80 din mediul rural.

          Departajarea candidaților se va face în funcție de data și ora de încărcare pe portal a dosarului corect și complet. În situația în care, unui candidat i se solicită completări/corecturi la dosarul personal, data și ora de încărcare vor fi resetate, astfel departajarea candidaților se va face în funcție de data și ora la care se actualizează dosarul personal conform solicitărilor și acesta este complet și corect. Fiecare persoană selectată să participe la programul de formare continuă desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/132855: „Didactica matematicii și explorării mediului pentru clasa I - actualizarea competențelor profesionale pentru cadrele didactice din învățământul primar” va primi un e-mail prin care va fi înştiinţată, urmând să semneze, în original,  următoarele documente:

 • Formularul de înscriere;
 • Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă;
 • Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Declarație de disponibilitate a perioadei de curs.

 În urma finalizării procesului de selecţie şi validării dosarului de preînscriere, candidaţii vor avea posibilitatea alegerii perioadei în care vor participa la programul de formare, în limita locurilor disponibile, pe baza calendarelor de formare previzionate, comunicate de către echipa de proiect. În acest sens candidaţii vor completa, semna şi adăuga la dosarul personal Declaraţia privind includerea în grupa de formare.

În cadrul acestei Declaraţii, candidaţii vor confirma perioada selectată pentru participarea la programul de formare, precum şi obligativitatea de a NU mai participa în cadrul altor programe de formare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2014 sau finanţate prin Fondul Social European pe perioada de instruire din cadrul cursul Didactica matematicii şi explorării mediului la clasa I.

          Documentele enumerate mai sus vor fi prezentate formatorului în prima zi de curs sub sancțiunea eliminării cursantului în cazul neprezentării acestor documente. Alături de aceste documente, dosarul personal - prin intermediul căruia se justifică încadrarea viitorului cursant în profilul impus prin normele de selecţie, va conţine și următoarele documente:

 • Copie după diplomă de bacalaureat/licenţă/master/doctorat şi suplimentul la diplomă (în cazul în care prin intermediul acestora se atestă cunoştinţele de operare PC), certificat, atestat, etc. din care să rezulte că solicitantul deţine cunoştinţe de operare PC;
 • Copie CI/BI;
 • Copie diplomă de studii de la ultima instituţie de învăţământ absolvită și bifată în formularul de înregistrare a grupului țintă;
 • Copie după certificatul de căsătorie sau alte acte privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverința de la unitatea de învățământ încărcată pe portal, în original.

 

Contact

Adresa

 Splaiul Independentei Nr. 313
       Corp Rectorat, Etaj 5, Camera 505-506

 Tel.: +40-21-4029950

 Fax: +40-21-3171175

Termeni și condiții    Confindențialitate